30 May 2015

World Harvest Radio International 15530Khz 22:44UTCcredit to: driverfilmsshortwave